"AKI ÉL SOKAT LÁT, AKI UTAZIK MÉG TÖBBET"

Adatkezelési tájékoztató

A Társaság adatkezelési alapelvei, adatvédelemre tett intézkedései és fogalom meghatározásai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet - az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről,
 • 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet – az utazási szerződésről

 

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

LOVASI ÉS TÁRSAI TOURIST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

Cégjegyzék száma: Veszprém Megyei Törvényszék Cégbírósága 19-09-509613

Képviselő: Hagemann-Lovasi Beatrix ügyvezető

Székhelye: 8200 Veszprém, Ady Endre utca 7. C.lh. fszt.1.

Honlapja: www.lovasitourist.hu

 1. Az adatkezelés célja:

 

 1. Az adatkezelő és partnerei által nyújtott utazási szolgáltatások igénybevétele, utazási szerződések megkötése, azok teljesítése, utazási feltételekről szóló tájékoztatás adása.

Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett személyes adat szolgáltatása a szerződéskötésnek, illetve a szolgáltatás igénybevételének az előfeltétele.

Amennyiben az érintett a szerződéskötéshez szükséges személyes adatait nem adja meg az adatkezelőnek, az adatkezelő a szerződés megkötését, illetve a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

Amennyiben az érintett az utazási szerződésben hozzájárul ahhoz, hogy részére az adatkezelő marketing célú tájékoztatást küldjön, az érintett adatait az adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az érintett hozzájárulását nem vonja vissza.

 1. A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

 

 1. Az érintettek, valamint a személyes adatok kategóriái:

Utazási szerződést kötő, résztvevő személyek:

 • vezeték- és keresztneve,
 • születési ideje, helye,
 • lakcíme,
 • útlevélének vagy személyi igazolványának adatai,
 • email címe

 

 1. Címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik:

Adatkezelő az alábbi címzettekkel közli a személyes adatokat:

 • a szolgáltatás nyújtásában közreműködő légitársaságokkal,
 • a szállásadókkal, és a megbízott utazási irodákkal,
 •  személyszállító társaságokkal, utazásszervezővel, ügynökséggel,
 •  vám- és adóhatóságokkal,
 • pénzváltási tevékenységgel összefüggésben az adatkezelőhöz került adatokat a megbízó hitelintézettel,
 • az adatkezelő szolgáltatásnyújtásával és tevékenységével összefüggésben szerződött partnereivel;
 • hatósági megkeresések teljesítése során a bírósággal, nyomozó hatósággal, adóhatósággal, egyéb hatósággal.

Adatkezelő az Érintett adatait az utazás megszervezése érdekében harmadik országba is továbbítja.

 

 1. A különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidő:

 

 1. Létrejött szolgáltatás esetén: az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. Az adatkezelő az érintett személyes adatait utazási megrendelés esetén 8 évig őrzi.
 2. Létre nem jött szolgáltatás esetén: az email –ben vagy személyesen érintett által önkéntesen megadott adatokat az adatkezelő 25 nap elteltével törli.

Az érintett a személyes adatai kezelésével összefüggésben teljes körűen (jogalap, mód, cél, időtartam) díjmentesen tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, és kérheti adatai törlését. A törlést a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül elvégezzük, a törlésről e-mailben, kérés esetén postai úton értesítést kap.

 

 1. Az adatbiztonság fenntartása érdekében tett technikai és szervezési intézkedések általános leírása:

Az Adatkezelő kijelenti, hogy

 • a kor technikai színvonalának megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
 • fentiek érdekében ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított,
 • számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a társaság székhelyén vannak elhelyezve,
 • rendelkezik az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó belső eljárásrenddel.
 • az adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen, a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

 1. Tájékoztatás a weboldal süti (cookie) használatáról:

 

 • A sütiket Ön letilthatja vagy engedélyezheti.
 • Az Ön engedélyével a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
 • Amennyiben Ön nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

 1. Az érintetteket megilletik az alábbi jogok:

 

 • hozzáférési jog,
 • helyesbítéshez való jog,
 • törléshez való jog,
 • adatkezelés korlátozásához való jog,
 • adathordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hatósághoz, bírósághoz fordulás joga.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

 1. Hatálybalépés:

A tájékoztató alulírott helyen és napon lépett hatályba. Az adatkezelő fenntartja jogát a tájékoztató megváltoztatására, melyet az érintettekkel www.lovasitourist.hu honlapján történő közzététellel közöl, annak hatálybalépéstől számított 15 napon belül. A tájékoztató megtekinthető az utazási irodában is.

 

Veszprém, 2018. 05. 25.

LOVASI ÉS TÁRSAI TOURIST KFT