"AKI ÉL SOKAT LÁT, AKI UTAZIK MÉG TÖBBET"

Utazási szerződés

 

Utazási szerzõdés:

1. Lovasi és Társai Tourist Kft. (Továbbiakban: Lovasi Tourist) székhely: 8200 Veszprém, Ady E. u. 7/c., telefon: +36 88 422 912, cégjegyzék szám: 19-09-509613, nyilvántartási szám: U-000882, adószám: 14004492-2-19, vagyoni biztosíték nyújtója: Colonnade Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelep. A jelen általános szerződési feltételek, valamint a programfüzetben és a www.lovasitourist.hu (továbbiakban honlap) honlapon közölt információk az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre – a programfüzetben, az utazási szolgáltatásokról szóló egyéb tájékoztatókban, a honlapon, az utazásra jogosító okmányban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződéséről szóló 281/2008. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit és az Új Polgári Törvénykönyv 6:254 §-át kell alkalmazni. A jelen utazási szerződési feltételek irányadóak a Lovasi Tourist által nyújtott bármilyen, a Rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatására.

2. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az utas és a Lovasi Tourist között az utazási szerződés. Ha az utas a visszaigazolás tartalmát kézhezvételtől számított 48 órán belül nem kifogásolta az utazási szerződés a visszaigazolt tartalommal jön létre. On-line és e-mail útján történő megrendelés esetén szerződéskötésnek minősül az is, ha az utas visszaigazolásunk alapján az esedékes díjat befizette, de a kiküldött utazási szerződést aláírva nem juttatta vissza az

utazásszervezőnek (szerződéskötésre utaló magatartás!).

3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatás meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Lovasi Tourist által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

4. Ha az utas utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor – az utas szerződés-aláírásától függetlenül – az utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az utazásközvetítőnél befizetett díj megérkezzen a Lovasi Tourist egyszámlájára. Az utazásközvetítő késedelmes, vagy nem fizetése esetén a Lovasi Tourist – utazási szerződés hiányában – megtagadhatja az utazást, és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli. A díjak beérkezésének időpontjáig a Lovasi Tourist nyilvántartásba veszi az utas jelentkezését.

 

Részvételi díj fizetés feltételei:

1. Az utas jelentkezéskor elõleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. A részvételi díj és a többi megrendelt szolgáltatás hátraléka 30 nappal az utazási szerződésben feltüntetett vagy a külön értesítésben meghatározott indulási napot megelőzően fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban a Lovasi Tourist külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a Lovasi Tourist a megrendelést lemondottnak tekintheti és jogában áll az utazási szerződésben rögzített lemondási költséget (sztornó díjakat) felszámítani.

2. Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).

3. A Lovasi Tourist a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt 1 héttel a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybe vételére jogosító részvételi jegyet küld az utasnak, melyet az út indulásának napján a Lovasi Tourist képviselőjének be kell mutatni. Ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Az utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.

4. Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles a Lovasi Tourist tudomására hozni. Ezek elfogadásuk esetén a Lovasi Tourist legkésőbb az utazási

okmányok átadásakor, a részvételi jegyen írásban igazolja vissza.

 

Részvételi díjak érvényessége:

1. A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a Lovasi Tourist szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza.

2. A szállítási költségek (üzemanyag költség is) változása illetve a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, egyéb kötelező terhek (pl. kikötői illeték, vízumdíj) jelentős megváltozása miatt a Lovasi Tourist a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől és a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő.

Az előfoglalási kedvezménnyel befizetett utasok számára a Lovasi Tourist ÁRGARANCIÁT vállal, azaz árfolyam változás esetén sem emel részvételi díjat.

3. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám-, és deviza szabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik. Abban az esetben, ha az utas érvénytelen okmányt, valótlan vagy nem az okmányban feltüntetett adatokat adott meg, valamint a vízumbeszerzéshez szükséges okmányt, adatokat nem juttatja el az utazásszervező által meghatározott határidőre, az utazás meghiúsulása miatt az ebből adódó kárt az utas viseli.

4. A Lovasi Tourist – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzit országok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazás szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

 

Lemondási feltételek:

1. az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás nem vonz sztornó díjat maga után, csak egyszeri 5 000 Ft/fõ munkadíj kerül felszámításra. Ha az utas 60 napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő sztornó díjak (útlemondási díjak) érvényesek:

 

Autóbuszos utak esetén                                                                              

60-45 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 10%-a          

44-31 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 25%-a          

30-21 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 40%-a          

20-15 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 60%-a          

14-8 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 80%-a            

7 napon belüli lemondás, valamint a meg nem jelenés esetén  a szerződött összeg 100%-a

 

Repülõs utak esetén

60-45 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 25%-a

44-31 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 40%-a

30-21 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 60%-a

20-15 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 80%-a

14 napon belüli lemondás, valamint a meg nem jelenés esetén a szerződött összeg 100%-a

Repülőjegyek lemondási feltételeire a légitársaságok által kikötött határidők és feltételek vonatkoznak, melyek szigorúbbak a fentiektől.

Ha a társítást követõen valamelyik fél eláll társítási szándékától (vagy az utazástól) és a Lovasi Tourist nem talál helyette más társat, akkor az egyágyas szoba felára utazási szerzõdésünk „Lemondási feltételek“ 1. pontja szerinti kötbér megfizetésével jár. Amennyiben az utazás alatt kéri társításának megszüntetését valamelyik fél, úgy csak abban az esetben van erre lehetõség, ha az adott szálláson van szabad szoba és az azzal járó minden egyéb költséget elõre a szálláson megfizeti

2. Valamennyi, a Lovasi Tourist programfüzetében meghirdetett csoportos utazás a Colonnade Biztósító S.A. Magyarországi Fióktelep sztornó biztosítását tartalmazza. A Colonnade Biztósító S.A. Magyarországi Fióktelep biztosítóval kötött útlemondási biztosítás az utazási szerződés elválaszthatatlan része. A sztornó biztosítás a biztosított utazásképtelenségére terjed ki. A sztornó biztosítás megkötésével a  Colonnade Biztósító S.A. Magyarországi Fióktelep átvállalja az útlemondásból eredő sztornó díjak megtérítését (20% önrész levonása mellett) olyan indokolt esetekben, melyek a következõk:

- ha az utasnak vagy utassal együtt utazónak a háziorvos, rendelõintézet vagy kórházi szakorvos által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, balesete, vagy halála következik be,

- vagy az utas közeli hozzátartozója (gyermeke, házastársa, élettársa, szülõje) háziorvos, rendelõintézet, vagy kórházi szakorvos által igazolt betegsége, balesete vagy halála bekövetkeztekor,

- feltéve akkor, ha ezek az okok az utazás megrendelésekor még nem álltak fenn,

- az utazásképtelenséget az utas köteles annak bekövetkeztétõl számítva 2 munkanapon belül az utazási irodának és a biztosítónak írásban bejelenteni. Amennyiben a bejelentés a megadott határidõn belül nem történik meg és ezért lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, úgy a biztosító mentesül a kár megtérítése alól. A káresemény esetén – a biztosítóval kötött szerzõdés alapján – a káreseményt az utasnak kell a biztosítóval lebonyolítani, melyhez a Lovasi Tourist természetesen segítséget nyújt.

3. Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a sztornó díjak (útlemondási díjak) érvényesek, kivéve, ha a Lovasi Tourist ajánlja fel a változás jogát. Az utazás megkezdése elõtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén valamint az utas részérõl történõ bármilyen szolgáltatás módosítása esetén 5 000 Ft/fõ munkadíj kerül felszámításra.

4. Semminemû visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerzõdéstõl, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél-, vízum-, deviza-, vám-, stb.) elõírásokat nem tartotta be.

5. A Lovasi Tourist a befizetett összeg visszatérítése mellett a szerzõdéstõl elállhat az utazás megkezdése elõtti 20. napig, ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autóbuszos körutazásoknál ez általában 35 fõ) illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve, vagy közvetlenül veszélyeztetné.

6. Ha az utas szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerzõdés, program teljesítését, nem az elvárható magatartását tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Lovasi Tourist jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerzõdéstõl, az utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ugyanez vonatkozik az erõsen ittas utasra is. Ebben az esetben a Lovasi Tourist jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.

 

BBP biztosítás:

A Lovasi Tourist utasai az utazás idõtartamára betegség-, baleset- és poggyász biztosítást kötnek. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért kizárólag az utas felelõs. A Lovasi Tourist csoportos utazásainak részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése szerzõdéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik és kitölti a lemondási nyilatkozatot, hogy már rendelkezik biztosítással az adott évre, ebben az esetben a betegségbõl, balesetbõl, stb. adódó összes felelõsség és költség az utast terheli. A 2017. november 1-jétõl 2018. március 31-ig induló utak során a Colonnade Biztósító S.A. Magyarországi Fióktelep Classic utasbiztosítás módozata 550 Ft/nap/fõ, 2018. március 31-től október 31-ig induló utak esetében 565 Ft/fő/nap.

 

Visszafizetés feltételei:

1. A szerzõdés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérõvel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelmébõl eredõ kárért az utas felelõs. Az utaskísérõ az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzõkönyvbe foglalni és ennek egy példányát az utasnak átadni. Amennyiben az utas kifogásait nem közölte a helyszínen az utaskisérõvel orvoslás illetve jegyzõkönyvbe vétel céljából valamint kárigényét késedelmesen jelentette be az utazás szervezõ mentesül az ügy kivizsgálása illetve megtérítése alól. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstõl számított 7 napon belül írásban kell benyújtani a Lovasi Touristhoz. A panasz megfelelõ alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a Lovasi Tourist megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzõkönyv vagy igazolt dokumentumok egy példányát. A Lovasi Tourist köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni

és álláspontjáról a kárigény bejelentésétõl számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast.

2. A Lovasi Tourist nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vette igénybe.

3. A Lovasi Tourist köteles a szerzõdésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerzõdésszerû teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

4. Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak õrzésérõl, felügyeletérõl.

5. A Lovasi Tourist nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrend változása miatt vagy a járatok

törlésének következtében maradnak el. Repülõvel történõ utazások esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülõgéptípus- vagy légitársaság változásáért poggyászkárokért a Lovasi Touristot felelõsség nem terheli.

6. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás idõtartama alatt technikai okok miatt (mûszaki meghibásodás, idõjárási körülmények és útviszonyok, eltérõ határátlépés stb.) jelentõs késés következik be, ezekért a Lovasi Touristot felelõsség nem terheli. A Lovasi Tourist kötelessége – a lehetõségek figyelembe vétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerûségi megfontolásból az iroda az útvonal változtatás jogák fenntartja.

7. A Lovasi Tourist fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékû programokra történõ felcserélésére kivételes esetekben.

8. Ha a fakultatív programok elegendõ jelentkezõ – min. 20 fõ – hiányában elmarad, a befizetett forint összeget haza érkezés után a Lovasi Torurist 5 napon belül visszatéríti. Amennyiben a fakultatív programra indulás elõtt Magyarországon lehetett jelentkezni, és ezt az utas elmulasztotta, a helyszínen az iroda képviselõje (pl. az idegenvezetõ) az utólagos jelentkezést nem tudja elfogadni.

9. Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyek a Lovasi Tourist illetve teljesítési partnere okoz a kártérítés felsõ határa a részvételi díj.

10. Ha vis major, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Lovasi Tourist felelõsséget nem tud vállalni. A fenti okokból jelentkezõ többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért a Lovasi Tourist kártérítési felelõsséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

 

Egyéb rendelkezések:

1. A Lovasi Tourist vagyoni biztosítékát a Colonnade Biztósító S.A. Magyarországi Fióktelepe nyújtja.

2. A Lovasi Touristnak folyamatosan elérhetõ ügyeleti telefonszáma +36 30 950 0594

3. Egyes utazásoknál a részvételi díj után szerepel a gyermekkedvezmény mértéke. Ennek igénybe vételére csak akkor van mód, ha a gyermek

2 fizetõ felnõttel van egy szobában.

4. Helyi viszonyok (közlekedés, idõjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a Lovasi Tourist fenntartja. Az esetleges programelmaradás tényleges, kalkulált költségét (pl. befizetett fakultatív program, belépõjegy) a Lovasi Tourist utólag visszatéríti.

5. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetõk, amelyet nem a Lovasi Tourist adott ki, az utazási szerzõdés teljesítése és a Lovasi Tourist kötelezettsége szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetõk számon sem az utazásszervezõn, sem annak közremûködõin; azokért a Lovasi Tourist nem vállal felelõsséget, teljesítésükre sem részben sem egészében nem köteles.

6. A programfüzetben lévõ képek csak illusztrációk.

7. A többi utas érdekében kérjük a megadott indulási és tartózkodási idõpontokat feltétlenül betartani. Az esetleges késõ utasokra az idegenvezetõ az adott helyzettõl függõen maximum 15 percet tud várni.

8. A Lovasi Tourist nem adja ki harmadik személynek az utasok nevét és tartózkodási helyét még sürgõs esetben sem, kivételt képez, ha az utas maga kívánta és ezt írásban a Lovasi Touristnak megadja. Javasoljuk az utasnak, hogy hozzátartozóival közöljék a külföldi tartózkodási címüket és telefonszámukat.

9. Az esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

10. Amennyiben valaki az utazás idõtartalma alatt elhagyja az audio guide (fülhallgatós) készülékét vagy sérülten, hiányosan illetve

megrongálva adja vissza, köteles annak díját megtéríteni. Elvesztésbõl eredõ kár mértéke: 100 €/készülék. Hiányosságból, megrongálódásból illetve sérülésbõl eredõ kár mértéke: 50 €/készülék.

11. Az utazási szerzõdés elválaszthatatlan mellékletét képezi a mindenkori katalógus „általános információk és praktikus tanácsok” dokumentumai.

12. A díjemelés indokoltsága és az utazási szerzõdés hiányossága tekintetében az utas a Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelõségéhez fordulhat.

13. A Lovasi Tourist által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a szerzõdõ felek alávetik magukat a Lovasi Tourist székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

14. A 2011. január 1-tõl hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelõt megjelölni):

[__] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minõségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy

[__] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végsõ felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,

[__] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe. Lovasi Tourist Utazási Iroda

15. Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót a társaság honlapján/irodájában megismertem és azt tudomásul vettem. Engedélyezem, hogy a szerződésben megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő az utazás szervezése céljából kezelje, és hogy az Adatkezelő a személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulásom megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt.  [__] igen        [__]   nem

16. A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy részére az utazásszervező évi egy alkalommal utazási katalógus megküldésével marketing célú tájékoztatást küldjön. A tájékoztatás megküldéséhez az utas adatait (nevét és lakcímét) az utazásszervező mindaddig kezeli, amíg az érintett ezen hozzájárulását akár email-ben, akár levélben nem vonja vissza.  [__] igen      [__]  nem

Az utazási szerzõdés feltételeit és a tájékoztatóban található információkat elolvastam, tudomásul vettem, valamint az utazási szerzõdés feltételeinek egy példányát átvettem és magamra, valamint – az utazási szerzõdés feltételeinek megfelelõ pontja szerint képviseleti jog esetén – utastársaimra nézve kötelezõnek fogadom el, és ezt aláírásommal tanúsítom.

 

 

Dátum:  ………………………………………………    Utas aláírása: ……………………………………………

 

 

 

A Lovasi és Társai Tourist Kft., mint utazásszervező (8200, Veszprém, Ady E. u. 7/C.)

(továbbiakban Lovasi és Társai Tourist) utazási csomagra vonatkozó szerződéséhez kapcsolódó tájékoztató.

 

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag. Ennél fogva az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogosultság megilleti Önt.

Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Lovasi és Társai Tourist a felelős. Ezen kívül a Lovasi és Társai Tourist a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti legfontosabb jogok:

− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.

− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

− Az utazók ésszerű időn belül adott előzetes értesítés mellett és esetlegesen a többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.

− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt.

Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag árának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést.

Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a befizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, az ártól eltérő lényeges eleme jelentősen megváltozott.

Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó még az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és adott esetben kártérítésre jogosultak.

− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén  - így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést. − Ezenfelül az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesítő szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül.

Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.

− Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

− Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról az Lovasi és Társai Tourist a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős Colonnade Insurance S.A. biztosító társaság révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.

Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci utca 62-64., telefon: 06-1-328-5862, e-mail: budapest@bfkh.gov.hu), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

 

Veszprém, 2018. július 1.                                                                                                                      

Lovasi és Társai Tourist Kft.

8200 Veszprém, Ady E. u. 7/C (Levendula Üzletház)

Tel./Fax: 88/405-200, 88/422-912

lovasitourist@lovasitourist.hu  www.lovasitourist.hu

Bejegyzési szám: U-000882