Már foglalhatók téli és 2020. tavaszi ajánlataink!

Utazási szerződés

Utazási szerződés:

1.  Lovasi és Társai Tourist Kft. (Továbbiakban: Lovasi Tourist) székhely: 8200 Veszprém, Ady E. u. 7/c.,  cégjegyzék szám: 19-09-509613, nyilvántartási szám: U-000882, adószám: 14004492-2-19, tevékenységért felelős személy: Hagemann-Lovasi Beatrix,  vagyoni biztosíték nyújtója: Colonnade Biztosító S.A.Magyarországi Fióktelep. A jelen általános szerződési feltételek, valamint a programfüzetben és a www.lovasitourist.hu (továbbiakban honlap) honlapon közölt információk az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre – a programfüzetben, az utazási szolgáltatásokról szóló egyéb tájékoztatókban, a honlapon, az utazásra jogosító okmányban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződéséről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit és az Új Polgári Törvénykönyv 6:254 §-át kell alkalmazni. A jelen utazási szerződési feltételek irányadóak a Lovasi Tourist által nyújtott bármilyen, a Rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatására. 

2.   Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az utas és a Lovasi Tourist között az utazási szerződés. Ha az utas a visszaigazolás tartalmát kézhezvételtől számított 48 órán belül nem kifogásolta az utazási szerződés a visszaigazolt tartalommal jön létre. On-line és e-mail útján történő megrendelés esetén szerződéskötésnek minősül az is, ha az utas visszaigazolásunk alapján az esedékes díjat befizette, de a kiküldött utazási szerződést aláírva nem juttatta vissza az utazásszervezőnek (szerződéskötésre utaló magatartás!).

3.   Az utazás időtartamát, a szolgáltatás meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Lovasi Tourist által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza.

4.   Ha az utas utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor – az utas szerződés-aláírásától függetlenül – az utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az utazásközvetítőnél befizetett díj megérkezzen a Lovasi Tourist egyszámlájára. Az utazásközvetítő késedelmes, vagy nem fizetése esetén a Lovasi Tourist – utazási szerződés hiányában – megtagadhatja az utazást, és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli. A díjak beérkezésének időpontjáig a Lovasi Tourist nyilvántartásba veszi az utas jelentkezését.

 

Részvételi díj fizetés feltételei:

1.   Az utas jelentkezéskor előleget fizet, melynek mértéke a részvételi díj és az utas által megrendelt szolgáltatások összesített díjának 40%-a. A részvételi díj és a többi megrendelt szolgáltatás hátraléka 30 nappal (kivéve hajó útnál 45 nappal) az utazási szerződésben feltüntetett vagy a külön értesítésben meghatározott indulási napot megelőzően fizetendő. A hátralék befizetésével kapcsolatban a Lovasi Tourist külön értesítést nem küld. Amennyiben az utas ezen feltételt nem teljesíti, a Lovasi Tourist a megrendelést lemondottnak tekintheti és jogában áll az utazási szerződésben rögzített lemondási költséget (sztornó díjakat) felszámítani.

2.   Ha a jelentkezés az utazást megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő (a többi megrendelt szolgáltatás díjával együtt).

3.   A Lovasi Tourist a teljes összeg befizetése ellenében az utazás megkezdése előtt 1 héttel a befizetett és visszaigazolt szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet küld az utasnak, melyet az út indulásának napján a Lovasi Tourist képviselőjének be kell mutatni. Ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Az utas csak a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.

4.   Az utas a személyes, különleges kéréseket, kívánságokat, feltételeket, amelyek az utazással, az azon való részvételével kapcsolatosak, az utazási szerződés megkötése előtt köteles a Lovasi Tourist tudomására hozni. Ezek elfogadásuk esetén a Lovasi Tourist legkésőbb az utazási okmányok átadásakor, a részvételi jegyen írásban igazolja vissza.

 

Részvételi díjak érvényessége:

1.   A részvételi díj az utazási ajánlatban meghirdetett szolgáltatások időtartamára az adott minőségben az árat, a Lovasi Tourist szervezési díját és az általános forgalmi adót tartalmazza.

2.   A szállítási költségek (üzemanyag költség is) változása illetve a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, egyéb kötelező terhek (pl. kikötői illeték, vízumdíj) jelentős megváltozása miatt a Lovasi Tourist a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott értesítéstől számított 3 naptári napon belül írásban elállhat a szerződéstől és a befizetett részvételi díj részére maradéktalanul visszafizetendő.

Az előfoglalási kedvezménnyel befizetett utasok számára a Lovasi Tourist ÁRGARANCIÁT vállal, azaz árfolyam változás esetén sem emel részvételi díjat.

3.   Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vízum-, vám-, és deviza szabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik. Abban az esetben, ha az utas érvénytelen okmányt, valótlan vagy nem az okmányban feltüntetett adatokat adott meg, valamint a vízumbeszerzéshez szükséges okmányt, adatokat nem juttatja el az utazásszervező által meghatározott határidőre, az utazás meghiúsulása miatt az ebből adódó kárt az utas viseli.

4.   A Lovasi Tourist – az utas kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzit országok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazás szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

 

Lemondási feltételek:

1.  Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli lemondás nem vonz sztornó díjat maga után, csak egyszeri munkadíj kerül felszámításra: autóbuszos 5 000 Ft/fő, repülős utaknál és hajós utazás esetén 10.000 Ft/fő Ha az utas 60 napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő sztornó díjak (útlemondási díjak) érvényesek:

Autóbuszos utak esetén                                                                              

60-45 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 10%-a         

44-31 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 25%-a         

30-21 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 40%-a         

20-15 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 60%-a         

14-8 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 80%-a           

7 napon belüli lemondás, valamint a meg nem jelenés esetén  a szerződött összeg 100%-a

Repülős, hajós utak esetén

60-45 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 25%-a

44-31 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 40%-a

30-21 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 60%-a

20-15 napon belüli lemondás esetén a szerződött összeg 80%-a

14 napon belüli lemondás, valamint a meg nem jelenés esetén a szerződött összeg 100%-a

 

Repülőjegyek, hajójegyek lemondási feltételeire a légitársaságok, hajótársaságok által kikötött határidők és feltételek vonatkoznak, melyek szigorúbbak a fentiektől.

 

Ha a társítást követően valamelyik fél eláll társítási szándékától (vagy az utazástól) és a Lovasi Tourist nem talál helyette más társat, akkor az egyágyas szoba felára utazási szerződésünk „Lemondási feltételek“ 1. pontja szerinti kötbér megfizetésével jár. Amennyiben az utazás alatt kéri társításának megszüntetését valamelyik fél, úgy csak abban az esetben van erre lehetőség, ha az adott szálláson van szabad szoba és az azzal járó minden egyéb költséget előre a szálláson megfizeti

2.   Valamennyi, a Lovasi Tourist programfüzetében meghirdetett csoportos utazás a Colonnade Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelep sztornó biztosítását tartalmazza. A Colonnade Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelep biztosítóval kötött útlemondási biztosítás az utazási szerződés elválaszthatatlan része. A sztornó biztosítás a biztosított utazásképtelenségére terjed ki. A sztornó biztosítás megkötésével a Colonnade Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelep átvállalja az útlemondásból eredő sztornó díjak megtérítését (20% önrész levonása mellett) olyan indokolt esetekben, melyek a következők:

- ha az utasnak vagy utassal együtt utazónak a háziorvos, rendelőintézet vagy kórházi szakorvos által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, balesete, vagy halála következik be,

- vagy az utas közeli hozzátartozója (gyermeke, házastársa, élettársa, szülője) háziorvos, rendelőintézet, vagy kórházi szakorvos által igazolt betegsége, balesete vagy halála bekövetkeztekor,

- feltéve akkor, ha ezek az okok az utazás megrendelésekor még nem álltak fenn,

- az utazásképtelenséget az utas köteles annak bekövetkeztétől számítva 2 munkanapon belül az utazási irodának és a biztosítónak írásban bejelenteni. Amennyiben a bejelentés a megadott határidőn belül nem történik meg és ezért lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, úgy a biztosító mentesül a kár megtérítése alól. A káresemény esetén – a biztosítóval kötött szerződés alapján – a káreseményt az utasnak kell a biztosítóval lebonyolítani, melyhez a Lovasi Tourist természetesen segítséget nyújt.

3.   Ha az utas átjelentkezik egy másik utazásra vagy más időpontra, akkor is a sztornó díjak (útlemondási díjak) érvényesek, kivéve, ha a Lovasi Tourist ajánlja fel a változás jogát. Az utazás megkezdése előtti 60 napon kívüli átjelentkezés esetén valamint az utas részéről történő bármilyen szolgáltatás módosítása esetén autóbuszos és repülős utaknál 5 000 Ft/fő, hajós utak esetén 10 000 Ft/fő munkadíj kerül felszámításra.

4.   Semminemű visszatérítés nem illeti meg azt az utast, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél-, vízum-, deviza-, vám-, stb.) előírásokat nem tartotta be.

5.   A Lovasi Tourist a befizetett összeg visszatérítése mellett a szerződéstől elállhat az utazás megkezdése előtti 20. napig, ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze (autóbuszos körutazásoknál ez általában 35 fő, repülős és hajós utazás esetén 20 fő) illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve, vagy közvetlenül veszélyeztetné.

6.   Ha az utas szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartását tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Lovasi Tourist jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, az utas a hazautazásáról maga köteles gondoskodni. Ugyanez vonatkozik az erősen ittas utasra is. Ebben az esetben a Lovasi Tourist jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól.

 

BBP biztosítás:

A Lovasi Tourist utasai az utazás időtartamára betegség-, baleset- és poggyász biztosítást kötnek. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért kizárólag az utas felelős. A Lovasi Tourist csoportos utazásainak részvételi díjai nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik és kitölti a lemondási nyilatkozatot, hogy már rendelkezik biztosítással az adott évre, ebben az esetben a betegségből, balesetből, stb. adódó összes felelősség és költség az utast terheli. A 2019. január 1. után induló utak során a Colonnade Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelep (1139 Budapest, Váci utca 99. ; Telefonszám: 06 - 1 460-1400, levelezési cím: 1426, Pf. 153.) Classic utasbiztosítás módozata 570 Ft/fő/nap/fő, Premium módozata 740 Ft/fő/nap.

 

Visszafizetés feltételei:

1.   A szerződés hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egy példányát az utasnak átadni. Amennyiben az utas kifogásait nem közölte a helyszínen az utaskísérővel orvoslás illetve jegyzőkönyvbe vétel céljából valamint kárigényét késedelmesen jelentette be az utazás szervező mentesül az ügy kivizsgálása illetve megtérítése alól. A kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számított 7 napon belül írásban kell benyújtani a Lovasi Tourist-hoz. A panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a Lovasi Tourist megbízottjai vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy igazolt dokumentumok egy példányát. A Lovasi Tourist köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast.

2.   A Lovasi Tourist nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vette igénybe.

3.   A Lovasi Tourist köteles a szerződésszegéssel okozott kárt megtéríteni. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

4.   Az utas saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről.

5.  A Lovasi Tourist fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben.

6.   Ha a fakultatív programok elegendő jelentkező – min. 20 fő – hiányában elmarad, a befizetett forint összeget hazaérkezés után a Lovasi Tourist 5 napon belül visszatéríti. Amennyiben a fakultatív programra indulás előtt Magyarországon lehetett jelentkezni, és ezt az utas elmulasztotta, a helyszínen az iroda képviselője (pl. az idegenvezető) az utólagos jelentkezést nem tudja elfogadni.

7. Az utast ért mindazon károk vonatkozásában, melyek a Lovasi Tourist illetve teljesítési partnere okoz a kártérítés felső határa a részvételi díj.

8.Ha vis maior (mint például háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb.) az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Lovasi Tourist felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért a Lovasi Tourist kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó. Ugyanakkor a Lovasi Tourist lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utazónak, ha annak a fenti okokból nehézségei támadnak.

 

Egyéb rendelkezések:

1.   A Lovasi Tourist vagyoni biztosítékát a Colonnade Biztosító S.A. Magyarországi Fióktelepe (1139 Budapest, Váci utca 99. ; Telefonszám: 06 - 1 460-1400, levelezési cím: 1426, Pf. 153.) nyújtja.

2.   A Lovasi Touristnak folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszáma +36 30 950 0594

3.   Egyes utazásoknál a részvételi díj után szerepel a gyermekkedvezmény mértéke. Ennek igénybe vételére csak akkor van mód, ha a gyermek 2 fizető felnőttel van egy szobában.

4.   A Lovasi Tourist által szervezett utazásokon kizárólag 6 éven felüliek vehetnek részt.

5. A tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utazók jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali egyezmény, a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260-61/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint az autóbusszal közlekedő utazókra vonatkozó 2006/2004 EK rendelet és a 181/2011 EU rendelet, továbbá az 1986. évi II. törvénnyel kihirdetett berni egyezmény (COTIF) az utazási szerződés részének tekintendő. Ez alapján a Lovasi Tourist-ot nem terheli sem felelősség, sem kártérítési kötelezettség mindazon károkért, amelyek az utazónál a személyfuvarozó magatartása (pl. járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása stb.) következtében keletkeztek. Az utazó a szállítással kapcsolatos panaszait közvetlenül a szállító cégnek nyújthatja be. Az Lovasi Tourist-ot nem terheli felelősség, ha az autóbusz műszaki problémája, forgalmi akadályok vagy rossz időjárási viszonyok miatt valamelyik program elmarad, részben módosul, vagy a napok, valamint az azon belüli programok felcserélésre kerülnek.

5. Az előző pontban meghatározott fuvarozók utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megillető kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik.

6. Amennyiben az utazó az Egyéb rendelkezések/5. pontban megnevezett jogszabályok alapján őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást a Lovasi Tourist-tól követeli, akkor a Lovasi Tourist a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett fuvarozó el nem ismeri, vagy az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja.

7. Ha a programmódosítás 3. személy magatartására, vele kapcsolatos intézkedésre vezethető vissza (pl. betegség esetén történő kórházi intézkedés és emiatti csúszás, programváltozás). Ide tartozik az az eset is, ha biztonsági vagy politikai helyzet miatt útvonalat, határátkelőt kell módosítani, még akkor is, ha ez a programot minimálisan érinti. Ebben az esetben a Lovasi Tourist törekszik az utazók számára a lehető legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani.

8. A repülős és hajós utazásokkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak. A légitársaságok üzletszabályzatát az utazó az utazási szerződés aláírásával egy időben elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyet nem a Lovasi Tourist adott ki, az utazási szerződés teljesítése és a Lovasi Tourist kötelezettsége szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért a Lovasi Tourist nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben sem egészében nem köteles.

10.   A programfüzetben lévő képek csak illusztrációk.

11. A Lovasi Tourist fenntartja magának a jogot, hogy az egyes programok során útközben marketing jelleggel filmet, fotókat készítsen a nevezetességekről, utasokról.

12.   A többi utas érdekében kérjük a megadott indulási és tartózkodási időpontokat feltétlenül betartani. Az esetleges késő utasokra az idegenvezető az adott helyzettől függően maximum 15 percet tud várni.

13.   A Lovasi Tourist nem adja ki harmadik személynek az utasok nevét és tartózkodási helyét még sürgős esetben sem, kivételt képez, ha az utas maga kívánta és ezt írásban a Lovasi Touristnak megadja. Javasoljuk az utasnak, hogy hozzátartozóival közöljék a külföldi tartózkodási címüket és telefonszámukat.

14.   Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

15.   Amennyiben valaki az utazás időtartalma alatt elhagyja az audio guide (fülhallgatós) készülékét vagy sérülten, hiányosan illetve megrongálva adja vissza, köteles annak díját megtéríteni. Elvesztésből eredő kár mértéke: 100 €/készülék. Hiányosságból, megrongálódásból illetve sérülésből eredő kár mértéke: 50 €/készülék.

16.  Az utazási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a mindenkori katalógus „általános információk és praktikus tanácsok” dokumentumai.

17.   A díjemelés indokoltsága és az utazási szerződés hiányossága tekintetében az utas a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal (8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5. ; levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 2184. Telefon: 88/550-510)  fordulhat.

18.   A Lovasi Tourist által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a szerződő felek alávetik magukat a Lovasi Tourist székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV törvény rendelkezései szerint az utazó (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető tesülethez fordulhat (Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.). Telefonszáma: (88) 814-121), honlap címe: http://bekeltetesveszprem.hu/, ha panaszügyénék rendezését a Lovasi Touristnál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Amennyiben a felek közötti vitát peren kívüli úton nem sikerült rendezni, a felek a pertárgy értékétől függően a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalához (8200 Veszprém, Mindszenty u. 3-5. ; levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 2184. Telefon: 88/550-510)  illetve a Veszprémi Törvényszék (8200 Veszprém Vár utca 19. Telefon:+36 88 577 500) kizárólagos illetékességét kötik ki. 

19.   A 2011. január 1-tõl hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a alapján az Ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást (kérjük a megfelelőt megjelölni):

[__] nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszi igénybe, vagy

[__] adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszi igénybe,

[__] adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszi igénybe. Lovasi Tourist Utazási Iroda

20. Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót a társaság honlapján/irodájában megismertem és azt tudomásul vettem. Engedélyezem, hogy a szerződésben megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő az utazás szervezése céljából kezelje, és hogy az Adatkezelő a személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulásom megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt.  [__] igen        [__]   nem

21. A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy részére az utazásszervező évi egy alkalommal utazási katalógus megküldésével marketing célú tájékoztatást küldjön. A tájékoztatás megküldéséhez az utas adatait (nevét és lakcímét) az utazásszervező mindaddig kezeli, amíg az érintett ezen hozzájárulását akár email-ben, akár levélben nem vonja vissza.  [__] igen      [__]  nem

22.  Nyilatkozom, hogy a 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben foglalt, az utazási csomagra továbbá a 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt az 1. számú mellékletben foglaltakról eltérő esetekre vonatkozó tájékoztatást megkaptam és megismertem. [__] igen      [__]  nem

 

Az utazási szerződés feltételeit és a tájékoztatóban található információkat elolvastam, tudomásul vettem, valamint az utazási szerződés feltételeinek egy példányát átvettem és magamra, valamint – az utazási szerződés feltételeinek megfelelő pontja szerint képviseleti jog esetén – utastársaimra nézve kötelezőnek fogadom el, és ezt aláírásommal tanúsítom.

 

Dátum………………………………………     Utas aláírása   ……………………………………………………….

 

 

Tájékoztató az utazási csomag megrendeléséhez

Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.

Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Lovasi és Társai Tourist Kft (8200 Veszprém, Ady 7/c 14004492-2-19; engedélyszám: U-000882) (továbbiakban: Utazásszervező) a felelős, amely a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik  arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:

• Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

• Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.

• Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.

• Az utazók az Utazásszervező észszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre. • Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az Utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.

• Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződéstől, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

• Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például, ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

• Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

• Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az Utazásszervező nem orvosolja a problémát.

• Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

• Az Utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül.

• Ha az Utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az Utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Az Utazásszervező a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős az alábbi szervezet révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1139 Budapest,Váci út 99. ; +36-1-460-1400; utasadmin@colonnade.hu)

•  Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály; 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. – 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1; www.kormanyhivatal.hu +36 (1) 4585-800; idegenforgalmi@bfkh.gov.hu;), ha a szolgáltatások teljesítését az Utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.